Privacy verklaring

Computerclub Schoonebeek 50plus Computerclub Schoonebeek 50plus, gevestigd aan De Pallert 18 7761 BV Schoonebeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.computerclubschoonebeek50plus.nl
De Pallert 18
7761 BV Schoonebeek
+31 (0)524 533 233

De ledenadministrator is de Functionaris Gegevensbescherming van Computerclub Schoonebeek 50plus. Hij/zij is te bereiken via het telefoonnummer op het prikbord in de lesruimte of via info@computerclubschoonebeek50plus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Computerclub Schoonebeek 50plus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Persoonlijke NAW gegevens (incl. geslacht en geboortedatum)
Lidmaatschap gegevens
Betaalgegevens lidmaatschap

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@computerclubschoonebeek50plus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Computerclub Schoonebeek 50plus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het bijhouden van een actuele ledenadministratie.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Computerclub Schoonebeek 50plus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Op basis van voorgaande wordt de ledenadministratie handmatig bijgehouden en indien nodig wekelijks geactualiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Computerclub Schoonebeek 50plus verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Computerclub Schoonebeek 50plus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Computerclub Schoonebeek 50plus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikbaar hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens doorgeven/sturen naar de ledenadministratie  en/of info@computerclubschoonebeek50plus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Computerclub Schoonebeek 50plus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Computerclub Schoonebeek 50plus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur of via info@computerclubschoonebeek50plus.nl. Computerclub Schoonebeek 50plus heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Alle persoonsgegevens staan alleen op één computer en zijn beveiligd met wachtwoorden welke alleen bekend zijn bij de beheerders van deze gegevens (ledenadministratie en bestuur)

Computerclub Schoonebeek 50plus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie                                          Bewaartermijn                               Reden

Leden gegevens                              tot 1 jaar na lidmaatschap           actuele administratie
Betaalgegevens                              1,5 jaar                                             financiële jaarafrekening

De computers worden beveiligd door onze internet provider en door lokale software op de computer.

Scroll naar boven